Category Archives: Catalogue Update

Catalogue-Leoni Betaflam PV Solar

สายไฟโซล่าร์เซลล์ คือ สายไฟชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบและผลิตภายใต้วัสดุ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์, อุปกรณ์โซล่าร์เซลล์, ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบ Solar Cell ดังกล่าว เป็นระบบ DC และใช้งานภายนอกอาคาร ซึ่งต้องการคุณสมบัติที่พิเศษ เพื่อการใช้งานที่ทนทานนานถึง 25 ปี และให้ได้พลังงานโซล่าเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
Read more