งานสัมมนา Energy Saving Solar Rooftop ครั้งที่ 1

งานสัมมนา Energy Saving Solar Rooftop วันที่ 26 กันยายน 2560 ( 9:00-16:00 น.) ณ โรงแรมดุสิตปริ้นซ์เซตส์ ศรีนครินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึึงทาง Connect Cable ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น โดยเหล่าวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนมืออาชีพ อาทิ เช่น วิทยากรจากการไฟฟ้า วิทยากรด้านแผงโซล่าร์เซลล์ และอีกมากมาย ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทาง Connect Cable ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆท่าน ทำให้การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก Connect Cable จึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

No Comments Yet.

Leave a comment