คนล้นหลาม ร่วมสัมมนา Smart Energy 2015 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

งานสัมมนาด้านการจัดการพลังงาน Smart Energy 2015

28 กรกฎาคม 2558 - อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน (สพบ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ได้จัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “Smart Energy 2015″ ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

โดยการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทดแทน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพลังงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยีมากกว่า 40 บูธ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1500 คน

ซึ่งบริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด คือหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้เข้าร่วมแสดงสินค้ากับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “Smart Energy 2015” เพื่อเผยแพร่ ถายทอดความรู ความชํานาญ และเผยแพรเทคโนโลยีดานพลังงาน ตลอดจนการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหแกผูที่สนใจจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 

No Comments Yet.

Leave a comment